Met recht vertrouwd

Prinsenhof: voor raad en ratio in de regio Breda

Uw relatie en gezin in goede handen

Bij de aanvang van een relatie speelt ratio nauwelijks een rol: verliefdheid en gevoelens zijn niet logisch te verklaren. Maar gaat de relatie verder dan dat en wilt u samen een leven opbouwen, dan speelt uw verstand wel degelijk een rol. Hoe beschermt u uzelf, uw kinderen en nabestaanden? Prinsenhof vertelt het u graag.

Maak direct een afspraak.

Contact

Huwelijk

Op het moment dat u trouwt, deelt u automatisch uw bezittingen en schulden. Dat gebeurt op grond van de wet en heet 'gemeenschap van goederen'.

U kunt ook trouwen op basis van huwelijkse voorwaarden. Daarin laat u vastleggen dat bezittingen privé blijven en dat u niet aansprakelijk bent voor de schulden van uw partner. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als ze vóór de trouwdag zijn vastgelegd. Zulke voorwaarden zijn een uitkomst als u uw eigen vermogen apart wilt houden of juist gemeenschappelijk wilt maken. U kunt er bijvoorbeeld in vastleggen welk inkomen en vermogen u met elkaar gaat delen, wie de kosten voor de woning en het huishouden betaalt, hoe de afwikkeling van het huwelijk bij echtscheiding en overlijden moet plaatsvinden en hoe u de aanspraken op pensioen en andere oudedagsvoorzieningen onderling regelt.

Een belangrijke reden om huwelijkse voorwaarden vast te leggen, is bescherming tegen schuldeisers van uw partner of diens bedrijf.

Geregistreerd partnerschap

Er is één belangrijk verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap: als er in laatstgenoemde situatie kinderen komen, dient de vader deze formeel te erkennen. Bij een huwelijk is de echtgenoot automatisch de juridische vader.

Bij een geregistreerd partnerschap zijn verder dezelfde voorwaarden van toepassing als hierboven bij het huwelijk vermeld. In dit geval heten de voorwaarden echter partnerschapsvoorwaarden. Een geregistreerd partnerschap is niet hetzelfde als een samenlevingscontract.

Meer informatie

Zie het onderdeel Trouwen of samenwonen op de website www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure “Samen verder” en/of de video’s “Trouwen” en “Geregistreerd partnerschap”.

Samenlevingscontract

Als u gaat samenwonen, blijven uw bezittingen en schulden gescheiden. Er zijn geen wederzijdse juridische rechten en plichten. Als u uit elkaar gaat, is er geen recht op partneralimentatie en in het geval van overlijden is er evenmin recht op nabestaandenpensioen.

Omdat de wet geen regeling kent voor samenwonenden, is het verstandig een samenlevingscontract af te sluiten. Daarin kunt u afspraken vastleggen over bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, de gemeenschappelijke inboedel, de financiering van de woning en het daarin geïnvesteerde eigen geld en de onderlinge verrekening van gespaard inkomen. Daarnaast kunt u een alimentatieregeling afspreken en elkaar rechten geven op gemeenschappelijke bezittingen en het partnerpensioen na overlijden.

Wilt u dat uw partner uw privébezittingen erft, dan is naast het samenlevingscontract een testament nodig. Dat is ook het geval als u uw partner wilt beschermen tegen aanspraken van de kinderen.


Meer informatie

Zie het onderdeel Trouwen of samenwonen op de website www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure “Samen verder” en/of de video “Samenlevingscontract”.

Testament

De wet bepaalt hoe uw nalatenschap wordt verdeeld over uw erfgenamen, tenzij u een testament heeft.

Wettelijk zijn er vier groepen erfgenamen:

  • Groep 1: uw echtgenoot/geregistreerd partner en uw kinderen
  • Groep 2: uw ouders, broers en zusters
  • Groep 3: uw grootouders en hun afstammelingen
  • Groep 4: uw overgrootouders en hun afstammelingen

Zijn er in groep 1 geen erfgenamen, dan gaat uw nalatenschap naar groep 2, en zo verder. U kunt hiervan afwijken via een testament.

Met een testament regelt u de verdeling van uw nalatenschap zelf. Daarnaast is een testament een goed middel om de voogdij over uw kinderen te regelen en uw erfgenamen te beschermen in geval van een echtscheiding. Met een testament zijn ook minder aantrekkelijke fiscale gevolgen te voorkomen.

Meer informatie

In de brochure hieronder hebben we extra informatie over het opstellen van testamenten voor u verzameld. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen voor persoonlijk advies.

Brochure

Voogdij en bewind

Heeft u jonge kinderen? Dan is het zinvol om hun verzorging te regelen voor het geval dat u en/of uw partner komt te overlijden. Doet u dit niet, dan benoemt de kantonrechter in overleg met de familie(s) een voogd.

In een testament of een losse voogdijbenoeming wijst u zelf een voogd aan. Dat kan een familielid zijn, maar ook iemand buiten de familie. De voogd krijgt de zorg voor uw kinderen én het financiële beheer over de erfenis.

Wilt u dat iemand anders dan de voogd het vermogen van uw kinderen beheert, dan regelt u dat in uw testament. U benoemt dan een bewindvoerder die het geërfde vermogen beheert. U bepaalt ook tot welke leeftijd het bewind duurt. In de wet staat de maximaal toegestane periode. Het financiële beheer eindigt niet direct op 18-jarige leeftijd als u de voogd ook tot bewindvoerder benoemt.

Levenstestament en volmacht

Er zijn situaties denkbaar waarin u niet meer in staat bent om uw wil te verklaren. Dit kan het geval zijn als u aan dementie lijdt of in coma bent geraakt. Het is goed om alvast vooruit te denken en vast te leggen wat uw wensen dan zijn. Dat kan in een levenstestament.

Volgens de wet benoemt de kantonrechter een bewindvoerder of curator als u zelf niet meer in staat bent uw wil te verklaren. Deze behartigt in de eerste plaats uw zakelijke belangen. Voor beslissingen op medisch gebied kan de kantonrechter een mentor benoemen. In uw levenstestament geeft u de kantonrechter belangrijke aanwijzingen voordat hij tot de benoemingen overgaat. Ook kunt u met een levenstestament voorkomen dat de kantonrechter direct een bewindvoerder, curator of mentor benoemt.


Zakelijk en medisch

Via uw levenstestament kunt u één of meerdere personen volmacht geven om namens u te handelen. Hij of zij beheert namens u uw vermogen en behartigt uw financiële zaken op de manier die u heeft vastgelegd. Denk aan het doen van betalingen, het sluiten van overeenkomsten, de verkoop van uw woning of het besturen van uw onderneming. Ook schenkingen aan bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen of goede doelen zijn in zijn of haar handen.

Ook heeft deze persoon de volmacht om uw wensen op medisch gebied naar voren te brengen en de door u gewenste zorg te regelen. Denk aan een niet-behandelverklaring of een behandelgebod. Een en ander geschiedt uiteraard binnen de wettelijke grenzen en liefst na overleg met de huisarts en/of medische belangenorganisaties. U kunt uw medische wensen laten vastleggen in de notariële akte van uw levenstestament.

De akte wordt geregistreerd in een landelijk register. Dat is toegankelijk voor notarissen, rechters en behandelend artsen. Uiteraard met inachtneming van privacyregels. 


Meer informatie

Zie het onderdeel "Levenstestament en volmacht" op de website www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure “Wie geeft u het vertrouwen?” en/of de video's “Levenstestament”, “Volmacht” en “Dementie en dan... naar de notaris”.

Einde relatie

Helaas, niet alle relaties houden stand. Als er een eind aan een relatie komt, heeft dat allerlei gevolgen. Deze kunnen ingrijpend zijn. De juridische en financiële kwesties die bij een scheiding spelen, zijn vaak onoverzichtelijk. Het notariaat van Prinsenhof kan u weer overzicht geven. 


Samenwonen

Voor wie samenwoont en een samenlevingscontract heeft, is er meestal duidelijkheid. In het contract staat namelijk doorgaans wanneer de relatie als beëindigd moet worden beschouwd. Het is verstandig de samenlevingsovereenkomst schriftelijk op te zeggen en de notaris daarvan op de hoogte te brengen. Dit voorkomt dat er over en weer nog een beroep wordt gedaan op rechten. Voor wie geen samenlevingscontract heeft, is er minder duidelijkheid als de relatie ten einde komt.

Na het beëindigen van het samenwonen moeten alleen de gemeenschappelijke goederen worden verdeeld. Privébezittingen blijven hier buiten, want van gemeenschap van goederen is bij samenwonen geen sprake. Is de woning een gemeenschappelijk eigendom, dan kan een van de partners deze overnemen. Hiervoor is een afspraak nodig over de overnameprijs en de financiering en een notariële akte voor de toedeling van het huis.

Is er een testament? Dan is het verstandig dit te herroepen of te wijzigen als de relatie wordt beëindigd. Dit voorkomt dat uw ex-partner aanspraak maakt op uw vermogen.


Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Voor de ontbinding van een huwelijk moet u naar de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap hoeft dat niet. Een voorwaarde is wel dat beide partners het met elkaar eens zijn. Ook mogen er geen minderjarige kinderen in het spel zijn.

Na het voltrekken van de echtscheiding moeten veelal de gemeenschappelijke goederen nog worden verdeeld. Als daar onroerend goed en aandelen in bv’s bij zitten, is een notariële akte vereist.

Mediation

Bijna iedereen heeft weleens ruzie. Bijvoorbeeld in de familiesfeer, met de buren, of op het werk. Ruzies kunnen over van alles en nog wat gaan. In ernstige gevallen kunt u naar de rechtbank stappen. Dan doet de rechter uitspraak over het conflict. Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Meestal zijn er wel mogelijkheden om een ruzie samen op te lossen. Dat is veel beter voor de onderlinge verhoudingen. Maar het kan gebeuren dat u er samen niet goed uitkomt. In dat geval kan een mediator een handje helpen.

Een mediator bemiddelt. Hij of zij staat tussen de partijen en neemt geen standpunt in. Het enige wat de mediator doet is beide partijen helpen om samen de ruzie te beëindigen. Centraal daarbij staat niet wat er is gebeurd (het verleden), maar het scheppen van goede verhoudingen (de toekomst). Bij mediation is het uiteraard zaak dat beide partijen actief meewerken. Men moet allebei de intentie hebben om tot een oplossing te komen.

Prinsenhof is een specialist op het gebied van mediation. Wij helpen graag om een einde aan een ruzie te maken en tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Meer weten over mediation? Neem gerust contact met ons op.